Tutoria entre iguals (TEI)

La igualtat és la base de la humanitat

Des de l’Institut Domènech i Montaner hem iniciat el programa Tutoria Entre Iguals (TEI)

La Tutoria Entre Iguals (TEI) és un mètode d’aprenentatge cooperatiu i un instrument d’atenció a la diversitat, que mobilitza la capacitat mediadora dels alumnes i que treu profit de les diferències de nivells i edats. És una estratègia educativa per a la convivència escolar i contra la violència i l’assetjament.

El maltractament entre iguals és un fenomen permanent i sistemàtic, sovint ocult i que es manté en el temps. L’assetjament escolar té conseqüències negatives en la convivència escolar i en els processos d’aprenentatge. Aquest és un projecte preventiu que pretén sensibilitzar en l’actitud del no-silenci davant situacions d’abús.

Volem que alumnes de 4t d’ESO, prèviament escollits i formats, facin de tutors i tutores d’alumnes de 1r d’ESO. Volem que els escoltin, que els acompanyin, que es preocupin per ells i facilitin la gestió i resolució de possibles conflictes que es puguin generar. Ho farem mitjançant espais programats (trobades, reunions, tallers, etc.) i moments informals (el propi dia a dia de l’institut). A partir d’aquest diàleg entre els mateixos alumnes es creen canals de comunicació propis que faciliten la manifestació de necessitats o problemàtiques.

Aquest programa basa la seva justificació entenent que 1r d’ESO és una etapa de molts canvis i reptes, tant acadèmics com personals (nou sistema escolar, més professorat, noves normes i dinàmiques, nous companys/es, noves assignatures, entrada a l’adolescència, canvis físics, alteracions emocionals, etc.). És, per tant, una etapa conflictiva -de canvis- per naturalesa que sovint necessita d’acompanyament. El professorat en tot moment vetllarà pel compliment i l’èxit educatiu del projecte.

Amb la TEI pretenem:

  1. Prevenir la violència i l’assetjament escolar.
  2. Millorar la gestió dels conflictes interpersonals i avançar-nos en la seva detecció.
  3. Sensibilitzar i comprometre a tota la comunitat educativa en la millora de la convivència, la cohesió social i el benestar personal.

L’institut ja gaudeix de mesures que protegeixen i acompanyen el dia a dia dels alumnes, però creiem en la necessitat de seguir creixent en aquesta direcció. Els estudis demostren que una comunitat educativa que interacciona permanentment i afronta de manera positiva els seus conflictes, aconsegueix un millor benestar col·lectiu i fins i tot uns millors resultats acadèmics.