Termes i condicions de pagament

Condicions generals de pagament

El present acord regula les condicions generals de pagament dels serveis oferts en la present pàgina web per l’Institut Lluís Domènech i Montaner de Reus (en endavant ‘l’Institut’) amb CIF núm. S4300043I i domicili a Carrer Maspujols, 21-23, 43206 Reus.

L’alumne, pare/mare o tutor/a legal (d’ara endavant l’ALUMNE), en el moment que realitza el pagament d’algun dels nostres cursos, activitats complementàries, viatges educatius i colònies, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, la seva política de privacitat, avís legal i la resta d’aspectes legals que en conjunt donen compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).

L’ALUMNE reconeix disposar de capacitat jurídica i legal suficient per obligar-se contractualment i que posseeix els requisits acadèmics necessaris per a cursar la formació contractada.

En cas que un alumne s’hagi matriculat d’un curs del qual no compleix els requisits d’accés, se li retornarà l’import total de la seva matrícula menys les despeses de gestió. Per procedir a la devolució, serà requisit indispensable que l’alumne hagi presentat la documentació dels requisits d’accés abans de la data d’inici del curs.

En cas que l’alumne hagi efectuat el pagament d’alguna activitats complementària, viatge educatiu i/o colònia que, per causes de força major, s’hagi cancel·lat, se li retornarà l’import total menys les despeses de gestió.

Els requisits d’accés s’especifiquen a la pàgina web de l’Institut.

Les presents condicions estan permanentment accessibles en els avisos legals de la nostra pàgina web, i poden ser consultades sempre que l’alumne ho requereixi.

El sistema de pagament online de l’Institut no és una botiga virtual i, per tant, no es dedica a vendre productes i/o serveis. Únicament facilita el pagament d’activitats del centre a través de targeta de dèbit/crèdit o Bizum.

PRIMERA.- PREUS I IMPOSTOS

En contraprestació pel producte/servei adquirit, l’ALUMNE accepta pagar expressament a l’institut les quantitats especificades en el moment del pagament a la relació de preus establerts al web https://iesdimreus.cat per als cursos o activitats escollits.

Els serveis que s’ofereixen a la nostra pàgina web NO estan subjectes a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Un cop finalitzada la selecció dels cursos o activitats i de manera prèvia a la confirmació de la comanda i abans de procedir al pagament d’aquest, en pantalla apareixerà el preu final de la compra.

No s’inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció com inclòs.

SEGONA.- PROCEDIMENT DE PAGAMENT

A través d’aquesta pàgina web només podran realitzar pagaments persones físiques majors d’edat (alumne, pare/mare o tutor/a legal), que emplenaran les dades de l’alumne que compleixi els requisits acadèmics per accedir a la formació o activitat objecte del pagament.

A la pàgina web es detallen tots els cursos, activitats complementàries, viatges educatius i colònies de manera individualitzada. El procediment per efectuar i gestionar el pagament es va indicant a la pàgina web i només s’han de seguir els següents passos:

  • Escollir el curs o activitats pel qual es vulgui realitzar el pagament.
  • Un cop tramitat el procés, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen els cursos o activitats seleccionats i es calcularà el preu total.
  • A la pàgina web es facilitaran els mecanismes perquè pugui efectuar-se el pagament en funció del sistema triat en cada cas.
  • Un cop revisat que tot sigui correcte i s’hagin introduït correctament les dades de l’alumne, caldrà marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació dels termes i condicions de venda.
  • Un cop premut el botó “Fer el pagament” es procedirà a redirigir al client a la passarel·la de pagament segura on es farà i confirmarà el pagament.

L’ALUMNE es dona per informat que les descripcions dels cursos i activitats a la pàgina web es realitzen només a títol informatiu.

TERCER.- DISPONIBILITAT

Els cursos i activitats oferts per l’Institut es troben disponibles exclusivament per alumnes o futurs alumnes del centre.

Les comandes es processaran una vegada que s’hagi rebut correctament el pagament.

El curs acadèmic començarà amb l’arrencada en la data estipulada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Les activitats complementàries, viatges educatius i colònies es realitzaran durant el curs escolar.

Amb l’objecte que en tot moment estigui informat de la gestió del seu pagament, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva comanda i del pagament.

Així mateix, l’ALUMNE pot consultar l’estat de la seva comanda trucant en horari de 9:00 a 14:00 al telèfon 977312381 o enviant un correu electrònic a l’adreça administrador@iesdimreus.cat.

QUART.- PAGAMENT I PERÍODES DE PAGAMENT

S’accepten les següents formes de pagament segons el tipus d’articles de la seva comanda:

  • Targeta de dèbit/crèdit: La transacció es realitza connectant directament amb l’entitat bancària a través de la seva passarel·la de pagament.
  • Bizum: La transacció es realitza connectant directament amb l’entitat bancària a través de la seva passarel·la de pagament.

Un cop efectuat el pagament, es rebrà un correu electrònic de confirmació del mateix.

L’Institut no té coneixement de les dades referents a la targeta de dèbit/crèdit o Bizum. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

Els pagaments de cursos són previs a l’inici de la formació, de manera que l’Institut no acceptarà la matriculació fins al moment en què s’hagi rebut el pagament d’aquesta.

Els pagaments d’activitats complementàries, viatges educatius i colònies són previs a l’inici de la corresponent activitat, de manera que l’Institut no acceptarà la participació de l’alumne a cap activitat que no hagi realitzat el pagament previ d’aquesta.

L’Institut es reserva el dret a cancel·lar temporalment o definitivament els serveis prestats davant de qualsevol incidència en matèria de cobrament incomplet o impagament dels mateixos, sense necessitat de requeriment o avís previ a l’alumne, pare/mare o tutor/a legal.

CINQUÈ.- COMPROVANT DE PAGAMENT

Quan s’efectua el pagament corresponent, tindrà a la seva disposició al correu electrònic facilitat el comprovant de pagament en format PDF, que s’haurà de presentar al centre juntament amb la documentació a emplenar, si escau, facilitada a la pàgina de la matrícula o activitat seleccionada.

L’ALUMNE és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant l’Institut exonerat de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

SISÈ.- DEVOLUCIONS

Un cop iniciat el curs o activitat, l’alumne no podrà sol·licitar la devolució de l’import de les seves matrícules o pagaments i no es podrà tramitar la devolució dels diners i la corresponent baixa com ALUMNE, amb excepció de causes de força major.

En tot cas, la devolució quedarà sempre subjecta a previ examen per part l’Institut i a la verificació que s’han complert els requisits exigibles en les presents condicions. Un cop rebuda la devolució i en cas que sigui procedent, reemborsarem l’import cobrat en un termini màxim de 30 dies naturals i en els mateixos termes que es van usar per efectuar el pagament.

L’Institut es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora del termini fixat.

Les devolucions es podran gestionar a través de l’enviament d’un correu electrònic a administrador@iesdimreus.cat aportant una descripció dels motius i de les causes al·legades per a la devolució. Així mateix, caldrà assenyalar el nom i cognoms i el número de referència de la comanda. Un cop rebuda la petició, la tramitarem oportunament.

SETÈ.- PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE I MODIFICACIONS DELS SERVEIS

El present contracte es perfeccionarà amb el pagament del producte i l’enviament a l’ALUMNE d’un correu electrònic de confirmació amb una descripció del pagament efectuat. L’Institut es reserva el dret de modificar, de forma les característiques i condicions dels seus serveis i productes, sempre amb l’objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per a l’ALUMNE.

VUITÈ.- COMPROMÍS, ACCEPTACIÓ I VALIDESA DEL CONTRACTE

L’ALUMNE reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d’ús: avís legal, política de privacitat i condicions de venda de la pàgina web.

L’ALUMNE reconeix que ha entès tota la informació respecte als serveis oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, pel qual afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error en el consentiment del present contracte i, per tant, les accepta íntegrament i expressament.

L’ALUMNE és plenament conscient que l’acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “Realitza la comanda” indicat a la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.

NOVÈ.- NORMATIVA APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

La relació entre l’Institut i els usuaris es regirà per la normativa vigent.

En el cas que es produeixi qualsevol mena de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució dels pagaments que no sigui solucionada extrajudicialment de comú acord, les parts se sotmetran a la competència territorial dels jutjats o tribunals corresponents al domicili social de l’Institut, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, i sempre que no existís norma expressa de caràcter imperatiu en un altre sentit.

DESÈ.- DADES PERSONALS

El procés de pagament requereix l’emplenament del formulari de dades personals amb la finalitat de tramitar i gestionar les comandes. El subministrament d’aquestes dades personals requereix l’aprovació prèvia de la nostra Política de privacitat.