Política de qualitat

Els nostres fonaments

El compromís amb la qualitat és fonamental en tots nosaltres

La política de qualitat de l’Institut Lluís Domènech i Montaner es defineix tenint en compte els objectius generals de l’Institut i les expectatives i necessitats dels seus usuaris interns i externs definits com: alumnat, famílies, professorat, personal d’administració i serveis, administracions, altres centres educatius, proveïdors, empreses, universitats, institucions, socis i societat en general.

Per a l’Institut Lluís Domènech i Montaner la qualitat és la part fonamental i prioritària de la seva filosofia i estratègia per la millora continuada del servei que presta a la seva comunitat.

La direcció declara el seu compromís en l’aplicació d’una política de qualitat orientada a:

    • Satisfer les necessitats i expectatives educatives de l’alumnat.
    • Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució educativa i centre de formació.
    • Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà que forma part de l’Institut per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa.
    • La millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta a la comunitat.
    • El compromís del compliment de la normativa legal vigent aplicable en aquest àmbit.

El compromís amb la qualitat afecta tota l’organització, i la millora contínua del seu sistema de gestió és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu facilitarà la divulgació, comprensió, acompliment, revisió i millora contínua de l’eficàcia del sistema de gestió de qualitat i vetllarà per la disponibilitat dels recursos suficients per assolir-ho.

El centre formalitza el compromís amb la qualitat, mitjançant la signatura de la Carta de Serveis i Compromís en la política de qualitat. El seu abast comprèn els cicles formatius. Inclou la concreció del currículum però no el currículum general dels ensenyaments que queda fora i correspon al departament d’Ensenyament.