Servei d'Assessorament i Reconeixement

El Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu i el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials són dues actuacions regulades a la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

El Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu s’adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional, i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació més idoni. Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

A qui s’adreça?

S’adreça a les persones adultes interessades a obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

Què m’ofereix?

Disposar de forma individual d’un assessor especialista en una família professional que m’ajudarà a identificar les meves capacitats, interessos i el meu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.

 • Entendre les possibilitats que m’ofereix el sistema de Formació Professional. 
 • Saber si la meva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament per continguts d’un cicle formatiu, i què he de fer per aconseguir-ho.
 • Conèixer si els cursos de formació que he realitzat tenen reconeixement acadèmic i com em poden ajudar a assolir un títol de Formació Professional.
 • Assessorament per decidir l’estratègia de formació que millor s’adapti als meus interessos, trajectòria professional i al temps de què disposo.
 • Obtenir un informe d’assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que he de fer i amb informacions
  pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.
 • L’informe d’assessorament obtingut és un requisit per presentar-se al servei de reconeixement de l’experiència laboral.

Què és?

És un servei personalitzat que ajuda les persones a definir i assolir el seu objectiu professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l’anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d’un pla de treball per a aconseguir-ho.

Conclou amb el lliurament de l’informe d’assessorament, requisit per presentar-se al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral, i on hi constarà:

 • Les recomanacions de la persona assessora.
 • L’itinerari formatiu i professional.
 • El dossier de la trajectòria professional.

On puc sol·licitar els serveis?

Els serveis d’assessorament i reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral es sol·licita als centres a través de les respectives pàgines web.

Per consultar els centres autoritzats: https://gencat.cat/ensenyament

On puc obtenir informació?

A la web del Departament d’Ensenyament www.gencat.cat/ensenyament

Als centres que ofereixen els serveis d´assessorament i reconeixement acadèmic dels aprenentatges.

Quin cost tindrà?

El cost d’aquest servei és de 60€.

Bonificacions i exempcions del preu públic (caldrà justificar-ho documentalment) o bonificació:

a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una
bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

Exempció:

a) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
d) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

Criteris d’admissió

L’ordre d’admissió als centres del Departament d’Ensenyament es realitzarà d’acord amb la majoria d’edat de la persona sol·licitant, segons normativa vigent.

 • Sol·licitud del Servei

Cal lliurar de forma personal a la secretaria del centre una sol·licitud escollint la família professional de la que es vol rebre assessorament.

La sol·licitud del servei d’assessorament es realitzarà per una família professional.

Sessió informativa a l’octubre

Durant la primera quinzena del mes d’octubre es farà una sessió informativa sobre el Servei d’Assessorament. Tot i que l’assistència no és obligatòria, el contingut de la reunió és molt interessant per a totes les persones que volen participar en aquest programa.