Informació per demanar els títols

Aquí comença el teu futur

Informació i requisits per obtenir els teus títols

En aquest apartat, trobareu tota la informació necessària per tramitar la sol·licitud dels títols acadèmics que heu obtingut al nostre centre.

També trobareu el calendari de sol·licitud, les taxes i les bonificacions a les que us podeu adherir.

Calendari per a sol·licitar els títols de cicles formatius. Curs 2022-23

Del 10 al 14 de juliol als matins, de 09:00 a 12:00.

Cal trucar al centre per demanar cita prèvia.

Documentació necessària

 • Original i fotocòpia del DNI / NIE no caducat
 • Original i fotocòpia dels documents que acrediten la bonificació o exempció de les taxes.
 • L’imprès de sol·licitud del títol l’heu de demanar a la secretaria del centre.

Taxa per l’expedició de títols acadèmics i professionals

Títol de Formació Professional

  • Títol de tècnic/a: 69,65 euros
  • Títol de tècnic/a superior: 78 euros

Exempcions i bonificacions generals

En el pagament de l’import de totes les taxes s’estableixen les bonificacions i exempcions següents: 

Bonificació del 50% de l’import per a:

  • membres de família nombrosa de categoria general
  • membres de famílies monoparentals

Exempció del 100% del pagament per a:

  • membres de família nombrosa de categoria especial
  • víctimes de terrorisme (i els seus conjugues i els seus fills i filles) 
  • persones amb discapacitat igual o superior al 33%

Data d’actualització: novembre 2023