Documents de centre

Tota la documentació a un clic

Hi ha diversos documents institucionals del nostre centre educatiu que tenen una gran importància per al seu funcionament. A continuació us els adjuntem perquè pugueu informar-vos millor sobre el funcionament de l’INS Domènech i Montaner.

Les NOFC contenen elements relacionats amb l’estructura organitzativa del centre i regulen aspectes relacionats amb la participació de la comunitat escolar a la vida del centre així com mecanismes de mediació.

Descarregar

La Programació General Anual és el document normatiu que concreta les actuacions per a cada curs a partir del Projecte Educatiu de Centre.

Descarregar

El PEC és un document de caràcter pedagògic elaborat per la Comunitat Educativa que enumera i defineix els trets d’identitat d’un centre, formula els objectius que s’han d’aconseguir i expressa l’estructura organitzativa i funcional del centre educatiu.

Descarregar

El projecte lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre educatiu.

En aquest document queden definits el tractament de la llengua catalana, el procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana, les diferents opcions amb referència a les llengües estrangeres i els criteris generals per a les adequacions de les llengües a la realitat sociolingüística del centre.

Descarregar

Aquest pla pretén establir les bases per tal de que el curs 2021-22 es pugui reprendre, buscant l’equilibri, amb les màximes garanties, entre la protecció de la salut dels alumnes i treballadors de l’institut i el dret a una educació de qualitat.

Descarregar