Batxillerat

El teu futur segueix aquí

L'etapa de Batxillerat comprèn dos cursos, que es desenvoluparan en modalitats diferents

El batxillerat comprèn dos cursos, es desenvoluparà en modalitats diferents, s’organitzarà de manera flexible i, si escau, en diferents vies, per tal que pugui oferir una preparació especialitzada als alumnes d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació o permeti la incorporació a la vida activa una vegada finalitzat aquest.

El batxillerat té com a finalitat proporcionar:

  • formació,
  • maduresa intel·lectual i humana,
  • coneixements, habilitats i actituds que permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.

Així mateix, aquesta etapa haurà de permetre l’adquisició i l’assoliment de les competències indispensables per al futur formatiu i professional i capacitar per accedir a l’educació superior.

El centre disposa de dues línies de Batxillerat, tant al primer com al segon curs amb les següents modalitats:

  • Batxillerat d’Humanitats i CCSS
  • Batxillerat Científic-Tècnic
ESO1
pexels-pixabay-261651

L’organització del currículum es fa seguint uns itineraris dintre de les modalitats. El currículum es presenta per matèries amb els següents blocs:

  1. Part comuna (a totes les modalitats)
  2. Part diversificada (matèries de modalitat, optatives i treball de recerca)

MATÈRIES COMUNES

HORES / SETMANA

 1r curs2n curs
Educació Física2
Filosofia i ciutadania2
Història de la Filosofia3
Història d’Espanya3
Llengua estrangera33
Llengua i literatura catalana22
Ciències Món Contemporani2
Tutoria11
Llengua i literatura castellana22
Matèria Modalitat 144
Matèria Modalitat 244
Matèria Modalitat 344
Matèria Modalitat 4 (específica)4 o 2+24

MATÈRIES MODALITAT

HORES / SETMANA

Humanitats i Ciències Socials
 1r curs2n curs
Economia4
Economia de l’empresa44
Geografia4
Grec44
Història de l’art4
Història Món Contemporani4
Llatí44
Matemàtiques aplicades a Ciències Socials44
Literatura Universal4
Literatura Catalana4
Literatura Castellana4
Modalitat de Ciències i Tecnologia
Biologia44
Ciències de la Terra i Medi Ambient44
Dibuix Tècnic44
Electrotècnia4
Física44
Matemàtiques44
Química44
Tecnologia Industrial44

MATÈRIES ESPECÍFIQUES

HORES / SETMANA

 1r curs2n curs
Psicologia2
Sociologia2
Religió2
Francès 2ª llengua2
Activitat física2
Estada a l’empresa2