Batxillerat

El teu futur segueix aquí

L'etapa de Batxillerat comprèn dos cursos, que es desenvoluparan en modalitats diferents

El batxillerat comprèn dos cursos, es desenvoluparà en modalitats diferents, s’organitzarà de manera flexible i, si escau, en diferents vies, per tal que pugui oferir una preparació especialitzada als alumnes d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació o permeti la incorporació a la vida activa una vegada finalitzat aquest.

El batxillerat té com a finalitat proporcionar:

  • formació,
  • maduresa intel·lectual i humana,
  • coneixements, habilitats i actituds que permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.

Així mateix, aquesta etapa haurà de permetre l’adquisició i l’assoliment de les competències indispensables per al futur formatiu i professional i capacitar per accedir a l’educació superior.

El centre disposa de dues línies de Batxillerat, tant al primer com al segon curs amb les següents modalitats:

  • Batxillerat d’Humanitats i CCSS
  • Batxillerat Científic-Tècnic
ESO1
pexels-pixabay-261651

L’organització del currículum es fa seguint uns itineraris dintre de les modalitats. El currículum es presenta per matèries amb els següents blocs:

  1. Part comuna (a totes les modalitats)
  2. Part diversificada (matèries de modalitat i optatives)
MATÈRIES COMUNES
1r BATXILLERATHORES SETMANA
Llengua Catalana i Literatura 12
Llengua Castellana i Literatura 12
Llengua Estrangera 13
Educació Física2
Filosofia2
Tutoria1
Treball de Recerca
2n BATXILLERATHORES SETMANA
Llengua Catalana i Literatura 22
Llengua Castellana i Literatura 22
Llengua Estrangera 23
Història3
Història de la Filosofia3
Tutoria1
Treball de Recerca*

* S’ha d’iniciar preferentment durant el primer curs i presentar obligatòriament durant el segon curs i no té càrrega horària.

1r DE BATXILLERAT. MATÈRIES DE MODALITAT I OPTATIVES (3h setmanals)
 
FRANGES HORÀRIES CIÈNCIES I TECNOLOGIA HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Modalitat obligada / Modalitat 1 Matemàtiques I Matemàtiques I / Matemàtiques CS I / Llengua i Cultura Gregues I
Modalitat 1 / Modalitat obligada Biologia I / Dibuix Tècnic I Llengua i Cultura llatines I / Economia I
Modalitat 2 Química I / Tecnologia i Enginyeria I Literatura Universal / Història Món Contemporani 
Optativa franja 1 (anual) Física I / Geologia i Ciències Ambientals I (modalitat)  
Biomedicina / Funcionament de l’Empresa / Psicologia
Optativa franja 2 (trimestral) Creació Literària / Problemàtiques Socials / Reptes Científics Actuals (Biologia i Geologia) / Astrofísica (optativa de centre)
Optativa franja 3 (trimestral)  Ciutadania, Política i Dret / Reptes Científics Actuals (Física i Química) / Robòtica / Llenguatge i Societat (optativa de centre, en castellà)
2n DE BATXILLERAT. MATÈRIES DE MODALITAT I OPTATIVES (4h setmanals)
 
FRANGES HORÀRIESCIÈNCIES I TECNOLOGIAHUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Modalitat obligada / Modalitat 1Matemàtiques II / Matemàtiques CS IIMatemàtiques II / Matemàtiques CS II / Llengua i Cultura Gregues II
Modalitat 1 / Modalitat obligadaBiologia II / Dibuix Tècnic IILlengua i Cultura llatines II / Funcionament de l’Empresa i Disseny de Models de Negoci
Modalitat 2Química II / Tecnologia i Enginyeria IIGeografia / Literatura Castellana
(1) Optativa anual de modalitat
(2) Optativa trimestral (Objectius de desenvolupament sostenible)
(1) Física II / Geologia i Ciències Ambientals II(1) Història de l’Art / Literatura Catalana
(2) Entorn Sostenible / Pau, Justícia i Corresponsabilitat / Població i Prosperitat / Religió (2h)