Educació Secundària Obligatòria

El teu futur comença aquí

L'etapa de l'ESO comprèn quatre cursos, que se seguiran ordinàriament entre els dotze i els setze anys.

La finalitat de l’educació secundària consisteix en aconseguir que els alumnes i les alumnes:

  • adquireixin els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes humanístic, artístic, cientificotecnològic i motriu;
  • desenvolupin i consolidin els hàbits d’estudi i de treball; així com hàbits de vida saludables, preparant-los per a la seva incorporació a estudis posteriors, per a la seva inserció laboral;
  • i formar-los per a l’exercici dels seus drets i obligacions de la vida com a ciutadans.
eso2
pexels-andy-barbour-6683676

Distribució del currículum al primer cicle de l'ESO (1r a 3r d'ESO)

MATÈRIES

HORES SETMANALS
1r ESO2n ESO3r ESO
Biologia i Geologia22
Ciències Socials: Geografia i Història332
Educació Física222
Educació Plàstica, Visual i Audiovisual22
Física i Química22
Llengua Castellana i Literatura232
Llengua Catalana i Literatura232
Llengua Estrangera323
Matemàtiques333
Música22
Tecnologia i Digitalització122
Optatives222
Projectes globalitzadors444
Religió / Cultura i valors cívics111
Tutoria111
 
TOTAL SETMANA303030

Distribució del currículum a 4t d'ESO (curs 2023-24)

 HORES SETMANALS
CientíficTecnològicHum-SocProfessional
MATÈRIES COMUNES
Educació Física2222
Ciències Socials: Geografia i Història3333
Llengua Castellana i Literatura3333
Llengua Catalana i Literatura3333
Llengua Estrangera3333
Matemàtiques4443
Tutoria1111
Religió / Cultura i valors cívics1111
 
OPTATIVES
Informàtica / Educació Visual i Plàstica / Filosofia /
Música / Segona Llengua Estrangera
333
 
OPTATIVES DE MODALITAT
Biologia i Geologia3
Física i Química3
Tecnologia32
Ciències Aplicades a l’Activitat Professional4
Economia3
Llatí: Llengua i Cultura3
Ampliació de Llengües11
Informàtica2
Educació Visual i Plàstica3
Física i Química3
Formació i Orientació Laboral1
 
TOTAL SETMANA30303030

Distribució del currículum al segon cicle de l'ESO (4t ESO) curs 2024-25

MATÈRIES

HORES SETMANALS
CientíficTecnològicHum-SocProfessional
MATÈRIES COMUNES
Educació en Valors Cívics i Ètics1111
Educació Física2222
Ciències Socials: Geografia i Història2222
Llengua Castellana i Literatura3333
Llengua Catalana i Literatura3333
Llengua Estrangera3333
Matemàtiques4443
Tutoria1111
Religió / Cultura i valors cívics1111
 
OPTATIVES
Digitalització / Expressió Artística / Filosofia /
Música / Segona Llengua Estrangera
222
 
OPTATIVES DE MODALITAT 
Biologia i Geologia2
Física i Química2
Física i Química2
Tecnologia2
Economia Bàsica2
Llatí: Llengua i Cultura2
Digitalització2
Expressió Artística3
Formació i Orientació Personal i Professional2
Projectes globalitzadors4444
 
TOTAL SETMANA30303030