Mobilitat Erasmus+ KA1 - Cicles Formatius

Aquests projectes de mobilitat ofereixen oportunitats perquè els estudiants de Formació Professional i d’Educació Superior, estudiants en pràctiques, així com els professors, formadors i organitzacions de la societat civil emprenguin una experiència d’aprenentatge o professional en un altre país.

S’espera que les accions que rebin suport d’aquesta acció clau (KA – Key Action) tinguin efectes positius i duradors en els participants i les organitzacions participants, així com en els sistemes polítics en el marc dels quals es duguin a terme.

Les activitats de mobilitat recolzades per aquesta acció clau han de tenir algun dels resultats següents en els alumnes, estudiants, estudiants en pràctiques, aprenents, aprenents adults i joves:

  • Millora dels resultats de l’aprenentatge
  • Augment de l’ocupabilitat i la millora de les perspectives professionals
  • Major sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
  • Millora de l’autocapacitació i autoestima
  • Millora del coneixement de llengües estrangeres i de les competències digitals
  • Major sensibilització intercultural
  • Participació més activa a la societat
  • Major sensibilització davant del projecte europeu i els valors de la UE